POSTANI NAŠ ČLAN

Postani naš član

POSTANITE ČLAN TURISTIČNEGA DRUŠTVA KAMNICA:

Turistično društvo šteje skupaj 115 članov.

Letna članarina: 12,00 EUR za odrasle, glede na sklep občnega zbora.

Pristopna izjava:
Pristopna izjava

Statut društva:

Pravila TD Kamnica-

Poslovnik o delu občnega zbora

Izpisnica iz društva:
Izstopna izjava

Vlogo za to, da postane redni član društva, lahko vloži vsaka fizična oseba, ki:

 • se ukvarja s turizmom, je kako drugače pri svojem delu povezana s tem področjem ali pa želi po svojih najboljših močeh prispevati k turističnemu razvoju Kamnice;
 • izrazi željo postati član;
 • ni nikoli v nobenem smislu delovala oziroma ne deluje proti interesom in dobremu imenu društva, gostinstva ter turizma na območju Kamnice;
 • sprejme vsa društvena pravila ter podpiše pristopno izjavo, s katero med  drugim izjavi,  da se z vsemi društvenimi pravili v celoti strinja, s čimer se  zaveže, da bo poleg pravic,  ki izhajajo iz  članstva, prevzela nase tudi vse  dolžnosti in obveznosti, ki jih članstvo prinaša;
 • se zaveže, da bo sodelovala v aktivnostih društva, pomagala društvu in širila njegov ugled.

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše vlogo za članstvo njegov zakoniti zastopnik. Za osebo od 7. leta starosti do dopolnjenega 15. leta starosti mora zakoniti zastopnik pred  njegovim vstopom v društvo     podati pisno soglasje.

Dolžnosti članov:

 • sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog;
 • spoštujejo temeljni akt društva in druge akte ter sklepe društva oz. odločitve njenih
  organov;
 • varujejo ugled društva;
 • prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in nove člane društva;
 • redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva;
 • z osebnim prizadevanjem, znanjem, izkušnjami in vzorom pomagajo k uresničitvi delovnega programa društva;
 • posredujejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog;
 • skrbijo za sredstva, s katerimi razpolaga društvo;
 • varujejo poslovne informacije in podatke društva, za katere velja, da bi lahko v primeru, ko bi postali dostopni tretjim osebam, društvu povzročili škodo ali zmanjšanje ugleda.

Ugodnosti članov:

 • ugodna udeležba na raznih tečajih, delavnicah in predavanjih, ki jih organizira TD;
 • udeležba na društvenih izletih;
 • možnost aktivnega sooblikovanja TD.

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom;
 • s črtanjem iz članstva;
 • z izključitvijo na podlagi sklepa občnega zbora;
 • s smrtjo;
 • s prenehanjem delovanja društva.