ORGANI DRUŠTVA

ORGANI TURISTIČNEGA DRUŠTVA KAMNICA

PREDSEDNIK:

 • RAJŠP Jože

IZVRŠNI ODBOR:

 • TEKMEC Romana, podpredsednica
 • RAVNJAK Ivan, podpredsednik
 • HRASTNIK Ljubo, gospodar
 • DAMJAN Stanka, tajnica
 • ŠKET Irma, blagajničarka
 • SAVIČ Dušan
 • DOBAJ Ivan
 • ŠMIGOC Helena
 • BRUNČEK Franc
 • JOŠT Milena
 • HLADE Klemen
 • ŽIŽEK Ernest
 • JOŠT Irena
 • ŠIKER Janez

PODODBOR ZA GOSTINSTVO IN TURISTIČNO DEJAVNOST, TRGOVINO, KMEČKI TURIZEM, VINOTOČE IN KMETIJSTVO

 • BRUNČEK Franc
 • RAVNJAK Ivan
 • JOŠT Milena
 • SKOK Erna
 • DOBAJ Ivan
 • KRAMPL Anica

PODODBOR ZA VINARSTVO IN VINOGRADNIŠTVO, HORTIKULTURO IN MLADE ČLANE

 • HLADE Klemen
 • DAMJAN Stanka
 • SAVIČ Dušan
 • PREVOLŠEK Rudi
 • KAMBIČ Nina
 • PRAPERTNIK Branka

NADZORNI ODBOR

 • ŽIŽEK Ernest
 • ŠMIGOC Helena
 • HAUPTMAN Simon

KOMISIJA ZA RAZSODIŠČE

 • JOŠT Irena
 • ŠKET Irma
 • FIJAČKO Simon

VSI PREDSEDNIKI PODODBOROV SO TUDI ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA TD KAMNICA.

PRISTOJNOSTI IN DELOVNE NALOGE POSAMEZNIH ORGANOV:

 

Občni zbor

Je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor enkrat letno skliče zastopnik društva.

Predsednik

Opravlja naloge društva, ki mu jih na osnovi pravil poveri občni zbor in kateremu je tudi odgovoren za celotno delo v društvu. Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo.

Izvršni odbor

Izvršni odbor je izvršilni organ občnega zbora in mu za svoje delo in ravnanje v celoti odgovarja. IO dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik izvršnega odbora. Izvršni odbor Turističnega društva ima skupaj s predsednikom in tajnikom 14 članov.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov društva, ugotavlja zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzoruje finančno materialno poslovanje društva.

Komisija za razsodišče

Komisija za razsodišče sestavljajo predsednik in trije člani. Obravnava zakonitost postopkov, disciplinske kršitve članov in članov drugih organov, nato pa o svojem delu in ugotovitvah poroča izvršnemu odboru.